นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน 2559

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ กำลังฝึกประสบการณ์..

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ด..

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เข้ารับการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 57 และ รหัส 58 เข้า..

โครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG “รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน” ครั้งที่ ๓

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล..

นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส57 เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 57 เข้าร่วมประชุมเพื่อเ..

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์เข้าร่วมโครงการ Happy money : เยาวชนวัยใสใส่ใจวางแผนการเงิน

โครงการ Happy money : เยาวชนวัยใสใส่ใจวางแผนการเงิน โดยนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ..

นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑”

โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามศาสตร์และปรัชญาเลขานุ..

เลขานุการทางการแพทย์ เข้าร่วมโครงการ”ทำดีเพื่อพ่อ”

ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดี คณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาสาขาเลขานุ..

นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ ทำจิตอาสาถวายแด่พ่อหลวง ณ สนามหลวง

นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ ทำจิตอาสาถวายแด่พ่อหลวง ณ สนามหลวง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 255..

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ Start – Up for Young Millionaire” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ได้อันดับ ๔(รางวั..

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 57 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ ม.รามคำแหง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 57 เข้าร่วมการแข่งขันป..

โครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG “รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน” ครั้งที่ 2

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ จัดทำโครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG “รู้ไว..

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายพิเศษเรื่อง ทำงานอย่างไร? ในวัฒนธรรมสวนดุสิต

บรรยายพิเศษเรื่อง ทำงานอย่างไร? ในวัฒนธรรมสวนดุสิต ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาก..

นักศึกษาเลขาฯแพทย์ ได้รับเกียรติบัตรชมเชย การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีแก่นายวีรยุทธ  หมื่นบุญมี นักศึกษาหลักสูตรเลขานุการทางการแพทย์  คณะว..