ประชุมทวนสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการ..

คณะวิทยาการจัดการร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ อาคารการุณยสภาห้อ..

ปฐมนิเทศนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 64

ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร..

สาขาวิชา​เลขานุการ​ทาง​การแพทย์​ จัดกิจกรรม​บายศรีสู่ขวัญมอบตราสัญลักษณ์สายใยสัมพันธ์น้องพี่เลขานุการทางการแพทย์

เมื่อวันเสาร์​ที่ 7 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา​ 08.30 -​ 16.00 น. ทางสาขาวิชา​เลขานุการ​ทาง​การแพทย์​ ได้..

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS 3,410 คน โดยเปิดรับ 3 ..

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้เข้าร่วมโครงการ “Business Game-Based Learning Workshop : เรียน เล่นให้เป็นนักธุรกิจ”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้เข้าร่วมโคร..

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์เปิดรับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์เปิดรับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2563

สาขาเลขานุการทางการแพทย์ ลงนาม MOU กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแ..

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัด..

นักศึกษาสาขาวิชาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 20th HA National Forum (Change & Collaboration for Sustainability)

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร..

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่..

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบตราสัญญาลักษณ์ สายสัมพันธ์น้องพี่เลขานุการทางการแพทย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทางสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดงานพิธีบายศร..