สาขาเลขานุการทางการแพทย์ ลงนาม MOU กับ บมจ.รพ.เจ้าพระยา

Video Tour

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนาม MOU กับ บมจ.รพ.เจ้าพระยา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารใหม่ โรงพยาบาลเจ้าพระยา