Loading ...
 • image
 • image
 • image

  สาขาเลขานุการทางการแพทย์ ลงนาม MOU กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา

  Read More
 • image

  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  Read More
 • image

  นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การปฎิบัติการการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

  Read More
Updates
 • สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • แนวทางการประกอบอาชีพสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์