โครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG “รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน” ครั้งที่ ๓

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG “รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน” ครั้งที่ ๓

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG “รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน” ครั้งที่ ๓ ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ในกลุ่ม MSM/TGเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม Hall ๓ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment