โครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG “รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน” ครั้งที่ 2

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ จัดทำโครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG “รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน” ครั้งที่ 2 ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     จัดโครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG “รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน” ครั้งที่ 2 ณ ห้อง 11608 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย รวมไปถึงการตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยมี ผศ.ปวีณา สปิลเลอร์ คณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และนายวรโชติ ลมุดทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ทั้งนี้มีท่านอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

Leave us a Comment