นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เข้ารับการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

19190801_468978796773857_1839656856_n

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 57 และ รหัส 58

เข้ารับการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2560 ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

Leave us a Comment