ภาพบรรยากาศ การนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

ภาพบรรยากาศ การนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สา..

กิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอรูปแบบการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายMSM/TG

กิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอรูปแบบการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายMSM/TG ณ ส..

กิจกรรม อบรมการป้องกันการติดเชื้อHIV และ การรับบริการVCT/STIs ในกลุ่ม MSM/TG

กิจกรรม อบรมการป้องกันการติดเชื้อHIV และ การรับบริการ VCT/STIs ในกลุ่ม MSM/TG เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนา..

กิจกรรมคิดเป็น ทำเป็น แก้ไข้ได้ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ

กิจกรรมคิดเป็น ทำเป็น แก้ไข้ได้ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ ระ..

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักสูตร ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขาเลขานุการทางการแพทย์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุ..