กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

ณ ห้องประชุม Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินทร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Leave us a Comment