นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ม..

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพระราม9

ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพระราม9   นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเ..

สาขาเลขานุการทางการแพทย์ ลงนาม MOU กับ บมจ.รพ.เจ้าพระยา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสว..

นักศึกษาสาขาเลขานุการทางการแพทย์ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่

นักศึกษาสาขาเลขานุการทางการแพทย์ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่  เมื่อวัน..

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การวิพากษ์หลักสูตรในโครงการ “พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ..

กิจกรรมอำลาและแสดงความยินดีแก่ รุ่นพี่ปี 4 ที่สำเร็จการศึกษา Medical Secretary 2nd Party Night

กิจกรรมอำลาและแสดงความยินดีแก่ รุ่นพี่ปี 4 ที่สำเร็จการศึกษา Medical Secretary 2nd Party Night “Once up on a time” Goodbye Seni..

ภาพบรรยากาศ การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (งานด้านธุรการ) ชั้นปีที่ 3

ภาพบรรยากาศ การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (งานด้านธุรการ) ชั้นปีที่ 3 ณ คณะแพทยศ..

งานตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์

งานตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์ เมื่อวันที่ ..