นักศึกษาเลขาฯแพทย์ ได้รับเกียรติบัตรชมเชย การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2

ขอแสดงความยินดีแก่นายวีรยุทธ  หมื่นบุญมี

นักศึกษาหลักสูตรเลขานุการทางการแพทย์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558

จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดทศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

Leave us a Comment