การประเมินคุณภาพภายใน ผลการดำเนินงานปี 2559

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการประเมินคุณภาพภายใน ผลการดำเนินงานประจำปี 2559

โดย

1. นางสาวอรณี บุญมีนิมิตร (ประธาน)
2. ผศ.พญ. กัณยรัตน์ กตัญญู (กรรมการ)
3. ผศ.ปรมัตถ์ ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ (กรรมการ)

คณะกรรมการในการตรวจประเมินในการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา ศิษย์เก่า ของสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ พร้อมทั้งสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามต่างๆ

 

There are no images in this gallery.

Related Blogs

Leave us a Comment