คณะวิทยาการจัดการร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ อาคารการุณยสภาห้องประชุม 403 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงษ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล ชื่นสำราญ คณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ประชุมร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี นางวราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิวา สู่วิทย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญาภา มุกสิริทิพานัน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจี พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อหาแนวทางการบูรณาการรายวิชาระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์กับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินการรายวิชาการปรับปรุงความสุขของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

Leave us a Comment