ปฐมนิเทศนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 64

20

ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 64 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งในช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้น้องๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลโดย ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำราญ และช่วงหลังเป็นกิจกรรมการพูดคุยประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและนอกรั้วมหาวิทยาลัยของรุ่นพี่ศิษย์เก่า โดยได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่า ได้แก่ นางสาวจารีรัตน์ โสภาผล นางสาวสุวิชาดา รัตนาวิวัฒน์ และ นางสาวมลฤดี พรหมน้อย ซึ่งรุ่นพี่ได้พูดให้คำแนะนำเกี่ยวกับประสบการณ์ของการฝึกงานในแต่ละชั้นปีการศึกษาอีกด้วย🥰❤️

Leave us a Comment