นักศึกษาสาขาวิชาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 20th HA National Forum (Change & Collaboration for Sustainability)

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วม
การประชุมวิชาการ 20th HA National Forum (Change & Collaboration for Sustainability) ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี โดยมีนายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล, ดร.อาภากร  สุปัญญา และ ดร.อำพัน  วิมลวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการ และนักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่การจัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม บรรยากาศภายในงานมีการจัดนิทรรศกาลแสดงผลงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ และมีการบรรยายให้ความรู้พร้อมกับการทำกิจกรรม ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายในรายวิชาระบบคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการฝึกปฏิบัติ โดยวางแผนในการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ดำเนินงานอย่างเป็นระบบระเบียบ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียน ทำให้นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน นอกจากเป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้แล้ว ผลตอบรับจากนักศึกษาคือการได้รับความสนุกสนานอีกด้วย

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment