นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมออกร้านแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมพัฒนาในโครงการดังกล่าว ร่วมออกร้านแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Blog Attachment

Leave us a Comment