โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาจิตอาสา“ศูนย์มิตรภาพบำบัด” คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาจิตอาสา“ศูนย์มิตรภาพบำบัด” ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 

การอบรมในช่วงเช้าโดยครูแอ้ พรวรินทร์ นุตราวงศ์

 

ได้รับความรู้ในเรื่องของการแบ่งปัน การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน การสร้างกำลังใจและความสุขให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย การมอบประกาศนียบัตรให้กับจิตอาสา รวมไปถึงการเป็นอาสาสมัครและจิตอาสาด้วยความเต็มใจ

ข้อคิดในช่วงเช้า

– Push the limit for the better life

– แค่คิดว่าไม่มีอะไรยากทุกอย่างมันจะง่ายไปหมด

– ความจริงใจเพียงแค่ใช้สายตามองก็มองออก

– ท่องไว้เสมอว่า “ฉันเก่ง ฉันสามารถ ฉันทำได้”

 

การอบรมในช่วงบ่ายโดยพี่อี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ

การเปลี่ยนประเทศไทยให้เจริญภายใน 5 วิ

วิที่1 คือ วิสัยทัศน์ (สัมมาทิฐิ) ต้องมองอนาคต มองในมุมที่กว้างไกล ตามคำกล่าวของท่านป.อ.ปยุตโต ที่ว่า “คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง”

วิที่2 คือ วิเคราะห์ หมั่นฝึกคิด วิเคราะห์ แยกแยะ

วิที่3 คือ วิริยะ (ความพากเพียร)

วิที่4 คือ วินัย

วิที่5 คือ วิปัสสนา (ความรู้ตัวจนพ้นจากความยึดมั่นถือมั่น) กาย+จิต คือ ชีวิต

โลกภาวะที่เกิดกับมนุษย์5ข้อ คือ

  1. ความโหดร้าย
  2. ปล้นจี้ ช่วงชิง โกงกิน กอบโกย
  3. ผิดในเรื่องความรักของครอบครัว
  4. การพูดในการสื่อสาร
  5. การบกพร่องทางจิต

มีการเล่นกิจกรรมต่อยเข่าเพื่อน คนแพ้จะต้องโดนทำโทษและแสดงให้เห็นถึงเรื่องกายและจิต

Blog Attachment

Leave us a Comment