กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส ๖๐ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ครูพบศิษย์ และพี่พบน้อง

ณ อาคาร ๒ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

 

Blog Attachment

Leave us a Comment