Loading ...
 • image

  กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในองค์กรสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  Read More
 • image

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์

  Read More
 • image

  สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ จัดกิจกรรม Goodbye senior

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา สปิลเลอร์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรม “Good Bye Senior MedSec 57”

  Read More
 • image

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาจิตอาสา“ศูนย์มิตรภาพบำบัด” คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  Read More
Updates
 • เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS

 • TCAS PLANNER ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)