นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม U Power ดิจิแก๊งป่วนมอ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม U Power ดิจิแก๊งป่ว..

กิจกรรม “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าน้องพี่ สืบสานประเพณี บายศรีสู่ขวัญ” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุกา..

งานมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทา..

กิจกรรมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “SDU KICK OFF 2018”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการ..

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในองค์กรสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุกา..

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาจิตอาสา“ศูนย์มิตรภาพบำบัด” คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะว..

กิจกรรมโครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG “รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน ครั้งที่ ๔

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล..

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 60 ชั้นปีที่1 เข้ารับการอบรม การใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 60 ชั้นปีที่1 เข้ารับการอบรม การใช้โปรแกรมกา..

รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” (Best Practice Awards 2017) สาขาการจัดการบริการสุขภาพ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๐

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รภัทภ..

สาขาเลขานุการทางการแพทย์ ลงนาม MOU กับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีลงนามคว..