ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอนามัยเจริญพันธ์ และโรคระบาดตามฤดูกาล วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอนามัยเจริญพันธ์ และโรค..

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพท์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ “

เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00-12:00 น. ทางคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑ..

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน M-SCI IGNITE 2018

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน M-SCI IGNITE 2018 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ ..

นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ “คณะวิทยาการจัดการ”

นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ “..

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาต..

งานปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 61 ของ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

งานปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 61 ของ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 6 สิงหาคม..

นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา “พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0”

โครงการเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา “พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0..

ประกาศ เวลารายงานตัว รอบ 2 โควตา รายงานตัววันที่  11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

นักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 โควตา รายงานตัววันที่  11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. – ใส่ชุดนั..

คณาจารย์ของสาขาเลขานุการทางการแพทย์ สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบในหลักสูตรฯ

คณาจารย์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์ ประชุมเจรจาความร่วมมือการพัฒนาการผลิตบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรง..

กิจกรรม “เวทีอภิปรายขอความเห็นสาธารณะต่อการให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อสุขภาวะของวัยรุ่น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่..

ดร.ณัฐชานันท์ วีระกุล และอาจารย์มนสินี สุขมาก เข้าร่วมอบรม YOUNG LEAN ENTREPRUNEUR

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดร.ณัฐชานันท์ วีระกุล และอาจารย์มนสินี สุขมาก เข้าร่วมอบรม YOUNG LEAN ENTREP..

นักศึกษาหลักสูตรเลขานุการทางการแพทย์ปี 59 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงพยาบาลกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ดร.รภัทภร เพชรสุข และนักศึกษาหลักสูตรเลขานุการทางการแพทย์ปี 59 ได..

นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ได้ไปช่วยจัดงาน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ

เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ได้ไปช่วยจัดงาน การประ..

เมื่อวันที่8 มีนาคม 2561 ได้มีการจัดซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยสว..

กิจกรรมโครงการ “รักอย่างปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมโครงการ “รักอย่างปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ..