สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

124181821_736064593657300_644720495935899152_n
เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒนา ผู้อำนวยการ และ รศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้คำแนะนำในด้านการพัฒนาหลักสูตรกับคณะอาจารย์
รวมถึงได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถาบัน
และเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง สารสนเทศในโรงพยาบาลและระบบบริการสุขภาพในยุคปัจจุบันสำหรับเลขานุการทางการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สามารถนำไปบูรณาการในการฝึกงาน และประกอบวิชาชีพได้
ทั้งนี้ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒนา ผู้อำนวยการ และ รศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นอย่างยิ่ง
Blog Attachment

Leave us a Comment