มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

517df4bd350ec23a2daca371f9b839cb
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบ TCAS 3,410 คน โดยเปิดรับ 3 รอบ 4 รูปแบบ 35 หลักสูตร/สาขาวิชา
ทั้งกรุงเทพฯ และ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 4 ศูนย์การศึกษาฯ ( ลำปาง, นครนายก, หัวหิน, ตรัง )
รอบที่ 1 Portfolio : 23 หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 735 คน
รอบที่ 2 Quota : 3 หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 60 คน
รอบที่ 3 Admission 1 : 34 หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 1,280 คน
Admission 2 : 35 หลักสูตร/สาขาวิชา รับ 1,335 คน
สามารถติดตามประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th

Leave us a Comment