สาขาเลขานุการทางการแพทย์ ลงนาม MOU กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา

Untitled

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา

Blog Attachment

Leave us a Comment