อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ทั้งนี้อาจารย์นิเทศได้กำกับ ติดตาม และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ฯ พร้อมทั้งสำรวจความต้องการของโรงพยาบาลต่อคุณลักษณะบัณฑิต เพื่อนำมาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายด้านวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาฯ

Blog Attachment

Leave us a Comment