สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม การระบาดของโรคตามฤดูกาล และการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ตามศาสตร์และปรัชญาเลขานุการทางการแพทย์ : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และการปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อสังคมด้านสุขภาพ : การระบาดของโรคตามฤดูกาล และการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ฮอลล์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

   

Blog Attachment

Leave us a Comment