สาขาวิชาเลขานุการทางการแพท์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ “

เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00-12:00 น.
ทางคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ ”
โดย คุณณัฐชรัตน์ อภิวาวงศ์ศา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด (ธนพรคลินิก)
เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคาร 32 ห้อง 32402 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment