โครงการการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ตามศาสตร์และปรัชญาเลขานุการทางการแพทย์เพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

0A1173CD-88D8-48DE-94FC-390164FE6188

เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้เข้าร่วม “โครงการการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ตามศาสตร์และปรัชญาเลขานุการทางการแพทย์เพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Leave us a Comment