ประกาศ เวลารายงานตัว รอบ 2 โควตา รายงานตัววันที่  11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

31749425_1852019924829795_479252452550377472_n

นักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 โควตา รายงานตัววันที่  11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

– ใส่ชุดนักศึกษามารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว – มอบตัว

1.ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาที่บันทึกผ่านระบบแล้วพิมพ์ออกมา และ ใบเสร็จรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 4,000 บาท

2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

3.สำเนาใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

5.รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 2 รูป ไม่สวมหมวก/แว่นตา

6.ค่าธรรมเนียมการศึกษา(เต็มจำนวน) ในวันรายงาน ตัว-มอบตัว ค่าลงทะเบียนเทอม 1/2561 27,600 บาท

Leave us a Comment