หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์ ประชุมเจรจาความร่วมมือการพัฒนาการผลิตบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ซอยศูนย์วิจัย โดย ดร. พรชนิตร์ แก้วเนตร รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการผลิตบัณฑิตเลขานุการทางการแพทย์ “เรียนอย่างไรให้ได้งานทำ” และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้อง 335 อาคาร 3 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment