ดร.ณัฐชานันท์ วีระกุล และอาจารย์มนสินี สุขมาก เข้าร่วมอบรม YOUNG LEAN ENTREPRUNEUR

29683538_205983376665427_7539612360769344915_n

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดร.ณัฐชานันท์ วีระกุล และอาจารย์มนสินี สุขมาก เข้าร่วมอบรม YOUNG LEAN ENTREPRUNEUR ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) การทำ Startup โดยผ่านกระบวนการ Lean Startup ใช้ Javelin Board เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดปัญหา หาทางแก้ปัญหา ดำเนินการ แล้วนำมาสรุป เป็นการเรียนรู้วิธีการทำการตลาดแบบไม่เพ้อฝัน ลงมือทำโดยออกไปพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายจริงๆ ซึ่งเราสามารถนำรูปแบบของ Javelin Board มาเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

 

Leave us a Comment