กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในองค์กรสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในองค์กรสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์กับนักศึกษาคณะพยาบาล ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกันของนักศึกษาสวนดุสิตในอนาคต

 

Leave us a Comment