สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ จัดกิจกรรม Goodbye senior

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา สปิลเลอร์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรม “Good Bye Senior MedSec 57” โดยมี คุณวลี อติเปรมินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ (Support Service Director) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้โดยนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 58 59 60 ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อแสดงความยินดี และเลี้ยงอำลารุ่นพี่นักศึกษารหัส 57 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และศิษย์เก่า นับเป็นการสานสัมพันธ์ให้เกิดความรัก ความสามัคคีสร้างความผูกพันต่อสถาบัน ก่อให้เกิดความทรงจำที่ดีและความประทับใจแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาอีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทั้งนี้ให้รุ่นพี่แนะนำ และเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแห่งนี้ให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง
ณ หอประชุมรัตกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment