กิจกรรมโครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG “รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน ครั้งที่ ๔

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมโครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG “รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน ครั้งที่ ๔” ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมฐานต่างๆและที่สำคัญมีบริการตรวจเลือดฟรีโดยได้รับการสนับสนุนจากทางจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งภายในงานได้มีสาขาวิชาบริการลูกค้า และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา  ๑๒.๐๐  –  ๑๖.๓๐ น.  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment