พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี2560

พิธี ไหว้ ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

 

Leave us a Comment