สาขาเลขานุการทางการแพทย์ ลงนาม MOU กับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ โดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา สปิลเลอร์ กับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ โดย นายกสมาคมฯ นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Leave us a Comment