ประชุมทวนสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย..

คณะวิทยาการจัดการร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ อาคารการุณยสภาห้องประ..

ปฐมนิเทศนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 64

ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 64..

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ส..

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์จัดกิจกรรม รู้เอาไว้ ไกลโรค ในโครงการ “กิจกรรม​อนามัย​เจริญ​พัน​ธุ์ และโรคติดต่อ​ทางเพศ​สัมพันธ์”

ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มีก..

สาขาวิชา​เลขานุการ​ทาง​การแพทย์​ จัดกิจกรรม​บายศรีสู่ขวัญมอบตราสัญลักษณ์สายใยสัมพันธ์น้องพี่เลขานุการทางการแพทย์

เมื่อวันเสาร์​ที่ 7 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา​ 08.30 -​ 16.00 น. ทางสาขาวิชา​เลขานุการ​ทาง​การแพทย์​ ได้จัดก..

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS 3,410 คน โดยเปิดรับ 3 รอบ 4 ..

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้เข้าร่วมโครงการ “Business Game-Based Learning Workshop : เรียน เล่นให้เป็นนักธุรกิจ”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้เข้าร่วมโครงการ ..