สาขาเลขานุการทางการแพทย์ ลงนาม MOU กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์..

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ น..

นักศึกษาสาขาวิชาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 20th HA National Forum (Change & Collaboration for Sustainability)

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วม ..

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระ..

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบตราสัญญาลักษณ์ สายสัมพันธ์น้องพี่เลขานุการทางการแพทย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทางสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดงานพิธีบายศรีสู่..

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม การระบาดของโรคตามฤดูกาล และการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ..

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอนามัยเจริญพันธ์ และโรคระบาดตามฤดูกาล วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอนามัยเจริญพันธ์ และโรคระบา..